ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 หัวข้อเรื่อง “อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : วิถีไทยกับตุงใยแมงมุม” และจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตุง ประเภท และการใช้ตุงในโอกาสต่าง ๆ โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้ากับงานทำนุบำรุงและส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรของห้องสมุด ได้แก่ อาจารย์มัลลิกา ทองเอม และนายธวัชชัย แดงซิว ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาได้มาประดิษฐ์ตุงร่วมกัน เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ในงานประเพณีลอยกระทง ราชภัฏ หนองบัว ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561