ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ

“การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย”

 

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย” ที่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาพม่า เข้าร่วมระดมสมองในการสร้างข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่า ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ในช่วงเ วลา 9.00-16.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด