งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม รับสมัครนักศึกษา มรภ. กพ. แม่สอด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 62

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม รับสมัครนักศึกษา มรภ. กพ. แม่สอด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 62

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม รับสมัครนักศึกษา มรภ. กพ. แม่สอด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 62

 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม รับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ ในวันที่ บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักศึกษา มรภ. กพ. แม่สอด โดยให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน …..ไม่จำกัด…….คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างมิตรภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน
คุณสมบัติเบื้องต้น
– เป็นนักศึกษามรภ.กพ.แม่สอด ระดับ ป.ตรี
– สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี
– การแสดงออก มีความมุ่งมั่น อดทน และ รักการเรียนรู้ในโลกกว้าง
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมได้อย่างต่อเนื่อง
หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้ว
– สำเนาบัตรนักศึกษา
– สำเนาผลการเรียน
– สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
การสมัครและการคัดเลือก
– สมัครด้วยตนเองได้ที่ อ.ถิรวิท อาคารสิรินธร ชั้น 1 ห้องศูนย์ภาษา
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 62 เท่านั้น
– คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ รับเพียง 1 คนเท่านั้น