โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 

ด้วยโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี คุณครู Alexander Totiensri เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป โดยมีกำหนดการดังนี้

 
กำหนดกาาร