โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 250 คน เวลา 08.30 น. 12.00 น. ณ อาคารเรียน 1 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. พิธีไหว้ครูช่าง โดย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. พิธีถอดไทน์ใส่ช็อป เป็นพิธีการมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้