โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จับมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) : ศูนย์กระจายสินค้า (RDC) ชลบุรี ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จับมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) : ศูนย์กระจายสินค้า (RDC) ชลบุรี ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จับมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า (RDC) จังหวัดชลบุรี