ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน

 

ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนักศึกษาโปรแรกมวิชาการบัญชี หมู่เรียน 6155201 จำนวน 12 คน ซึ่งลงทะเบียนรายวิชาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 6 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาพม่า จากสถานการณ์จริง ได้ประสบการณ์จริงในเชิงการบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ ห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle Maesot