ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด

 

ด้วยห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด เป็นการบูรณาการการเรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้ากับงานห้องสมุด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการงานเทคนิคของห้องสมุด สามารถเรียนรู้การทำงาน ช่วยเหลืองานห้องสมุดได้
กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเทคนิคในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับให้บริการ และการฝึกปฏิบัติงานจริงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับล่วงเวลาเพื่อให้พร้อมให้บริการ