งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา

 

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้วิจัย การสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม