งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18

 

 

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬา ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด