โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการทางด้านภาษา และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีอาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด