โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดอบรมให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในเรื่องจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือคุณประทีป เพ็ญแจ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 

 %d bloggers like this: