มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง”

 

 

ด้วยห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมกับฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด ภายใต้การควบคุมของ ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดกิจกรรมในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ครั้งที่ 3 จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี : พระผู้เป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมการอ่าน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 และกิจกรรมการทำสมุดผ้าทำมือ บุคลากรในกลุ่มงานห้องสมุด ได้แก่ ผศ.มัลลิกา ทองเอม นายธวัชชัย แดงซิว อาจารย์อังคณา ตาเสนา และนางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย ได้เป็นวิทยากรในการทำสมุดผ้าทำมือ ให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นสมุดทำมือเล่มเล็ก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาสู่การสร้างอาชีพและรายได้เสริมได้ โดยได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.