มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ
นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ START D UP CAMP โดยบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการ START D UP CAMP เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวออกมาสร้างธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบ้านเกิด โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมอมรมหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้ถึงแนวคิด มุมมองด้านต่างๆ ทางธุรกิจแบบเจาะลึกเสมือนจริงแบบรอบด้าน รวมถึงออกแบบกรณีศึกษาในการสร้างสรรค์และจัดการระบบธุรกิจแบบใหม่ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-27 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อม มีมุมมองทางธุรกิจที่สุดในการเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน