โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์