โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาการบัญชี
จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชีได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งมีกิจกรรมพาน้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สอบวัดความรู้ทางด้านบัญชีและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และจัดกิจกรรมอบรมทางด้านบัญชีและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ได้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของวิชาการบัญชี และความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการแนะนำสถานที่ศึกษาและแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำรุ่นพี่ในหลักสูตรเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

 

QR CODE

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว