ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อ พบปะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 พูดคุยแนะนำการใช้บริการในแต่ละสถานที่ในหาวิทยาลัย เช่น ด้านการบริการห้องสมุด งานวิชาการและทะเบียน งานพยาบาล และแจ้งปฏิทินกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เสร็จจากการประชุม ให้นักศึกษาพบกับอาจารย์ประจำคณะของตัวเองเพื่อแจ้งกิจกรรมภายในคณะของตัวเองต่อไป

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว