มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

 

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นการเริ่มพิธีไหว้ครูอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา 09.00 น. จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้นำสวดบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาชาย หญิง นำพานขึ้นบนเวทีมอบให้ครู-อาจารย์ พร้อมกับมีดนตรีไทย โดยครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม บรรเลงเพลงขึ้น เมื่อเสร็จจากการมอบพานไหว้ครู นายกองค์การบริหารนักศึกษาได้นำกล่าวคำปฏิญาณฯ และเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าอบรมผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาที่ออกค่ายอาสาพัฒนาฯปีการศึกษา 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผมการเรียนดีเด่น จากท่าน ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ทุนละ 3,000 บาท กว่า 55 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 165,000 บาท และปิดท้ายด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ประธานในพิธี ให้โอวาสกานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว