ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล “Digital Literacy”

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล “Digital Literacy”

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล
“Digital Literacy”

 

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
ในช่วงเช้า (9.00 – 12.00 น.) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Digital Literacy อุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานและการเลือกซื้อเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นวิทยากร
ในช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) เป็นการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Digital Literacy ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำ Google Application มาประยุกต์ใช้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นวิทยากร

 

QR CODE

นายกำภู สุจริตจันทร์
ผู้เขียนข่าว