บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด

บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด

บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด
ในโครงการหนึ่งทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

 

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 บุคลากรของห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด ลูกปัด ใน โครงการหนึ่งทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาส่งเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานทักษะอาชีพที่นักเรียนถนัด สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างจิตสำนึกที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

QR CODE

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผู้เขียนข่าว