โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมพวงมาลัยนี้เพื่อพ่อ”

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมพวงมาลัยนี้เพื่อพ่อ”

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“กิจกรรมพวงมาลัยนี้เพื่อพ่อ”

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมพวงมาลัยนี้เพื่อพ่อ” วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศิรินธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งมีกิจกรรมสอนการทำพวงมาลัย การทำดอกไม้ด้วยริบบิ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ ความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่กำลังจะมาถึง ภายในงานจะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาสัมมนาการบัญชีเป็นผู้จัดกิจกรรมจะเป็นวิทยากรสอนในการประดิษฐ์การทำกิจกรรมครั้งนี้ และมีอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีเป็นผู้ควบคุมการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงานของชาติจะต้องให้ความสําคัญในการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมความดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

 

QR CODE

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว