งานห้องสมุด จัดกิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานห้องสมุด จัดกิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนสามารถพัฒนาไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย บุคลากรของห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

QR CODE

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผู้เขียนข่าว