โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการสัมนาการบัญชี เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ วันที่ 26 สิหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการบัญชีที่ศึกษารายวิชาสัมมนาการบัญชีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยมี ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู เป็นผู้สอนรายวิชา วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางการปฏิบัติก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง และเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาการบัญชี การสร้างความมั่นใจสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคตต่อไป

 

QR CODE

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว