มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS

 

วันที่ 4-5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย อาจารย์วาสนา จรูญศรีโชติกำจร อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการ และอาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS ณ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ แนวคิดและพัฒนาทางด้านการวิจัย ในการคำนวณค่าสถิติทางการวิจัยให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการใช้ค่าสถิติในการคำนวณผลการวิจัย มีผู้ใดสนใจที่จะเรียนรู้สามารถติดต่อและสอบถามเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป