โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม อีโค่อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำทีมโดย อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 คน เพื่อเป็นการเรียนรู้การพัฒนาและประดิษฐ์แขนกลทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคตได้