ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ชั้น 3 ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ผู้นำนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และนันทนาการ โดยมีตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้
1.นางสาววาสนา ชื่นชม นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2.นายณัฐชนน จันทร์พรม รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
3.นางสาวชนัญญา เตจามิตร รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ฝ่ายบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
4.นายณัฐพงษ์ หน่อใหม่ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
5.นางสาววิลาสินี แซ่ว่าง ประจำงานสวัสดิการ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
6.นางสาวศุภนิดา สุยะตุ่น ประจำงานพยาบาล องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
7.นายณัฐวัตร ต๊ะถิ่น ประจำงานเทคโนโลยี องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
8.นายอนุพงศ์ ตองใจ ประจำงานโสตทัศนูปกรณ์ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
9.นางสาวพนิดา ยอดคลังทอง เหรัญญิกและเลขานุการ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
โดยมี นายวรกิตต์ หงส์สา นักวิชาการงานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้ควบคุมดูแล