ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับเงินทุนการศึกษา จากท่าน ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นวิทยากรอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวิทยากรทั้ง 2 คน รับค่าวิทยากรมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคณะๆละ 3,000 บาท รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ด้วยนั้น ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา โดยที่ประชุมมีมติในที่ประชุมคือ ทุน 3,000 บาท คณะกรรมการคัดเลือกทุนจึงได้ประชุมและมีมติให้นางสาววาสนา ชื่นชม นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ในฐานะเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสียสละในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนจำนวน 3,000 บาท
 

QR CODE

นายวีระ วนาเจริญเขต
ผู้เขียนข่าว