โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม
โครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวิทยากร คุณจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสภาทนายความ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้