โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม
โครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวิทยากร คุณจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสภาทนายความ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้