โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง โดยมีอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ เรือนจำแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวิทยากร คุณประถม ก๋องป๊ก ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์) บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ของผู้ต้องขัง รวมทั้งพิษภัยของยาเสพติด