มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน

 

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดเตรียมต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาจีน จำนวน 45 คนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน เมื่อเวลา 10.30 น. โดยมี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้แนะนำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จากนั้น ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ และดร.สุชาติ ตรีรัตนวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากประเทศจีนที่เข้าศึกษาดูงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงานไว้ด้วยกัน 3 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แต่เนื่องจากว่ามีระยะเวลาจำกัดคณะศึกษาดูงานจึงไปศึกษาดูงานได้เพียงสถานที่เดียว คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางศูนย์ได้เตรียมนิทรรศการไว้ให้นักศึกษาเยี่ยมชม และให้ได้ทราบถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเดินดูทัศนียภาพของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว