โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาถ่ายวิโอ ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาถ่ายวิโอ ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาถ่ายวิโอ
ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาถ่ายวิโอ ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ กับหมู่เรียน 6254201 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ