โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง)
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) โดยเข้ารับการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย