งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรของห้องสมุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ร่วมกับทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยได้ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำที่คั่นหนังสือปอมปอมและพับดอกไม้จากใบเตย ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่