นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นำโดยนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบรางวัล“Innovation Club By GSB Startup” ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup ซึ่งมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ นายพีระศักดิ์ อัสมิมานะ และนายวรกร แก้วกันยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล มีรายละเอียดดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำเดือน กันยายน (ประเภททีม) ในหัวข้อ “idea wow นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน”
รางวัลชมเชย ประจำเดือนตุลาคม (ประเภทเดี่ยว) ในหัวข้อ “idea wow ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน”
รางวัลชนะเลิศ ประจำเดือนตุลาคม (ประเภทเดี่ยว) ในหัวข้อ “idea wow ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน”