มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ กลุ่มสตรีพลังกร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ กลุ่มสตรีพลังกร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ กลุ่มสตรีพลังกร
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ กลุ่มสตรีพลังกร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านค้างภิบาล ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาในขั้นต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำเนินงาน และสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงการจัดโครงการนี้ยังช่วยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษ์ของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน