ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการจัดกรรมในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดนิทรรศการเรื่อง “เรียนรู้แม่สอด” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ ส.ค.ส. และไปรษณียบัตร จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเห็นคุณค่าของวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ด้านส่งเสริมการอ่านแก่บุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรักนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนต่อไป

 

QR CODE

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผู้เขียนข่าว