โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการสัมมนาการบัญชี
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”
ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และผศ.พรรษพร เครือวงษ์ ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับกลุ่มสตรีพลังกร ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นและมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นใน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และอาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย มาให้ความรู้เรื่องการออกแบบและสอนการทำรูปแบบกระเป๋าที่มีความทันสมัย เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน