ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมาจัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมาจัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมา
จัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมาจัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563 โดยทั้งนี้ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ทำการแสดงเผยแพร่ะเปิดงานโดยมีตัวแทนนักศึกษาจากโปรแกรมต่างๆมาร่วมแสดงในงานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด