กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
“คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจำนวน 7 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรม Green Library Corner
2. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ห้องสมุด (ของฉัน) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
3. กิจกรรมสาธิตการทำชั้นหนังสือจากกระป๋องน้ำอัดลม
4. กิจกรรมสาธิตการทำภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ
5. กิจกรรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)”
6. กิจกรรมเสวนา “ห้องสมุดสีเขียวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
7. กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศที่หลากหลายแก่นักศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางของห้องสมุดสีเขียว”