ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE
กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบริการแนะแนวให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษา โดย อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรับฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการแนะแนวให้คำปรึกษา โดย อาจารย์มนตรี หลินภู ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร