ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการ
ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพันเอกประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและต้อนรับส่วนงานราชการในเขตท้องที่อำเภอแม่สอด เพื่อทำความรู้จักพร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ระหว่างส่วนงานราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป