มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ประสานความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย ณ บ้านอมยะและบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ประสานความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย ณ บ้านอมยะและบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ประสานความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับชุมชน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย
ณ บ้านอมยะและบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา พร้อมด้วยคณะวิจัย ได้ประสานความร่วมมือและทำการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย นายดูเคละ เกษมสุขไพศาล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านอมยะ นายพะลีกี ฤทธิ์ชูเกียรติ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ในหมู่บ้าน ในประเด็นของลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน การรักษาพยาบาล วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน การจัดการศึกษา การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และรวมถึงการจัดการป่าของชุมชน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินแบบมีส่วนร่วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของบ้านอมยะ – บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก