ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 40,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
มีข้อกำหนดดังนี้
1. จำนวนคณะทำงาน 1-5 คน
2. ระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขขอทุน
1. รายวิชาที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. มีข้อมูลคำแนะนำรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รูปแบบไฟล์ข้อมูล PDF หรือเว็บเพจ
3. ข้อมูลเนื้อหาจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อหาที่ระบุไว้ใน มคอ.3

เงื่อนไขด้านการผลิตสื่อ
1. ต้องพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือภายใต้ระบบ KPRU LMS e-Learning
2. มีข้อมูลคำแนะนำรายวิชา รูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน
3. มีข้อมูลคำแนะนำเนื้อหาของแต่ละคลิปวิดีโอ รูปแบบไฟล์ข้อมูล PDF หรือเว็บเพจ
4. มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของรายวิชา (รวมทุกบท) ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ
5. คลิปวิดีโอสื่อการสอนสำหรับเนื้อหา อย่างน้อยบทเรียนละ 1 คลิป หรือหัวข้อละ 1 คลิป ความยาวของแต่ละคลิปไม่น้อยกว่า 10 นาที รวมคลิปในรายวิชาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6 คลิป
6. แต่ละบทเรียนจะต้องมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน บทเรียนละ 10 ข้อขึ้นไป
7. ต้องมีระบบอภิปรายหลังเรียน ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
8. ต้องมีแบบทดสอบประมวลผลความรู้ของผู้เรียน
9. มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์
10. มีระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
**คลิปวิดีโอของผู้รับทุนจะต้องจัดทำขึ้นด้วยตนเอง**

เงื่อนไขด้านผู้ใช้
1. มีนักศึกษาเข้าใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
2. มีเยาวชน และประชาชนภายนอก เข้าใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน

สิ่งที่ต้องส่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
1. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
2. ผลการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และผลการประมวลผลความรู้ของผู้เรียน
3. ผลค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน

การเริ่มดำเนินการ
จะต้องเริ่มดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

QR CODE

นายกำภู สุจริตจันทร์
ผู้เขียนข่าว