มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการวิศวกรสังคม กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการวิศวกรสังคม กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการวิศวกรสังคม กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งตัวแทน นายวีระ วนเจริญเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษา 2 คนคือ
1. นายณัฐชนน จันทร์พรม นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. นายพรเทพ คำปึง นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เข้าร่วมอบรมโครงการวิศวกรสังคม กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม 4 ประการ คือ นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักสร้างนวัตกรรม

 

QR CODE

นายวีระ วนาเจริญเขต
ผู้เขียนข่าว