มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษา
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยนายวีระ วนาเจริญเขต และนางสาวศิริพร บัวคำ ได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คน อบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 นั้น เนื้อหาสำคัญในการอบรมวิศวกรสังคมคือ เน้นที่นักศึกษาได้มีทักษะ 4 ประการ คือ
1.ทักษะการคิด
2.ทักษะการสื่อสาร
3.ทักษะการประสานงาน
4.ทักษะการสร้างนวัตกรรม
โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกิจกรรมเป็นโค๊ชให้นักศึกษา เนื้อหาในการอบรมจะมีเครื่องมือที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ประการคือ 1.กิจกรรมนาฬิกาชีวิต ได้ฝึกให้นักศึกษาจับคู่ถาม-ตอบ ว่าในวันหนึ่งๆแต่ละคนใช้เวลาทำอะไรบ้างใน 24 ชั่วโมง แล้วมาทำนาฬิกาชีวิตจำนวน 5 คน เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่น 2.กิจกรรมฟ้าประทาน มีรูปให้ดูแล้วให้นักศึกษาเขียนความรู้สึก และสิ่งที่เห็นให้มากที่สุด แล้วให้นักศึกษานำเสนอ แล้วให้ดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกทักษะเหตุ – ผล 3.กิจกรรมไทม์ไลน์ ฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมายผ่านการศึกษาข้อมูลตามลำดับเวลา โดย การเข้าไปซักถามชุมชน ที่มีโครงการหรือผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เน้นให้นักศึกษาฝึกถาม

 

QR CODE

นายวีระ วนาเจริญเขต
ผู้เขียนข่าว