ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดโครงการเสริมทักษะกำลังแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดโครงการเสริมทักษะกำลังแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
จัดโครงการเสริมทักษะกำลังแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการเสริมทักษะกำลังแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (18 ชั่วโมง) ให้กับกำลังแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 20 คน เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและควบคุมรถยกสินค้า โดยมีคณะวิทยากรจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย อ.ภัคพล รื่นกลิ่น เป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้ และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก