มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์มัลลิกา ทองเอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา ตาเสนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง โดยหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การทำขนมตับควาย ข้าวแคบ ขนมว้อง การโม่แป้ง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก การทำไม้กวาดดอกหญ้า การสานก่องข้าว เป็นต้น มีบริการประกอบอาหารพื้นบ้านเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยทีมผู้บริหารของ ธ.ก.ส.และคณะกรรมการประเมินชุมชนท่องเที่ยว และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ อบต.แม่กาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 เทศบาลตำบลแม่ตาว คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอด และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในพื้นที่ของตนต่อไป