งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล

 

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ แหล่งข้อมูลดิจิทัล ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft team ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 13 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมทั้งสองวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 109 คน