มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 20 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 20 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 20 ปี

 

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธี โดยเมื่อเวลา 08.30 น. ได้จุดธูปไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลพระวิษณุและศาลพระพิฆเนศ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี หลังเก่า หน้ามหาวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นได้เดินทางมายังห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเริ่มพิธีทางสงฆ์ โดยจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายวีระ วนาเจริญเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำสวดกราบพระ และพระสงฆ์จำนวน 9 รูปได้เริ่มเจริญพุทธมนต์ เมื่อเสร็จจากพิธีทางสงฆ์ ก็เข้าสู่การมอบรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 33 คน หลังจากนั้น อาจารย์ บุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และต่อมาในเวลา 13.00 น. บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. รณรงค์คัดแยกขยะ กระดาษภายในสำนักงานหรือห้องทำงานของตนเอง ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาเข้าร่วม ให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว